Ragnarok Online : รายการอัปเดตวันที่ 6 ม.ค. 2565

วันที่ : 1/7/2022 9:59:30 AM
Ragnarok Online : รายการอัปเดตวันที่ 6 ม.ค. 2565

Update

  • 2022 New Year Scroll (รายละเอียด คลิก)
  • Daily Login ประจำเดือนมกราคม (รายละเอียด คลิก)

 

แก้ไข

  • แก้คำอธิบายสกิล White Imprison
  • แก้ไขการแสดงผล ของสกิล Stone Skin ของ monster ใน Map dic_dun03 ให้ทำงานให้ถูกต้อง
  • แก้ไขการแสดง ผลของสกิล Invisibility เมื่อถูกต้องตรวจจับด้วยสกิล ของ Monster ให้แสดงผลให้ถูกต้อง
  • แกไขคำอธิบาย Telekinetic Orb
  • ย้ายตำแหน่ง NPC Refine Master ไป prontera 184/177 และเพิ่มการใช้งาน ใบการันตี +10