GRAVITY

PAYMENT POLICY

นโยบายการชำระเงิน

ข้อ 1. วัตถุประสงค์และความหมาย

นโยบายการชำระเงินฉบับนี้ใช้บังคับกับการเติม การใช้ และการคืนเงิน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ “แคชพอยท์ (Cash Point)” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงการใช้บริการ

“แคชพอยท์ (Cash Point)” เป็นเงินเสมือนจริงที่ บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด (“GGT”) ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทะบียนเล่นเกมส์กับ GGT ใช้ซื้อไอเท็มและสินค้าเสมือนจริงในเกมส์ (“Virtual Products”) รวมถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเกมส์ที่ GGT ให้บริการบนเว็บไซต์ https://gnjoy.in.th หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย GGT และ Gravity Korea (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์")


ข้อ 2. ประเภทของแคชพ้อยท์และอายุการใช้งาน

แคชพอยท์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • แคชพอยท์ทั่วไป (General cash point) คือ เงินเสมือนจริงในเกมส์ (“Virtual Money”) ที่ผู้ลงทะบียนเล่นเกมส์จะได้รับเมื่อทำการเติมเงินผ่านระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.แคชพอยท์ทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่เติมเงิน
  • แคชพอยท์พิเศษ (Special cash point) คือ เงินเสมือนจริงในเกมส์ที่ GGT มอบให้กับผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ฟรีในช่วงที่ GGT ได้จัดอีเวนท์หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ได้เกิดจากการที่ผู้เล่นเกมส์เติมเงินผ่านระบบการเติมเงิน แคชพอยท์พิเศษจะมีอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่ GGT กำหนด

ข้อ 3. การเติมแคชพอยท์และมูลค่า

3.1 ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์สามารถเลือกเติมแคชพอยท์ในบัญชีผู้ใช้งานผ่านวิธีการเติมแคชพอยท์ที่ GGT ได้กำหนดไว้

3.2 แคชพอยท์จะถูกเติมลงในบัญชีผู้ใช้งานทันที เมื่อการชำระเงินของผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ได้รับการยืนยันตามระบบการเติมเงิน

3.3 10 แคชพอยท์มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ข้อ 4. การคืนเงิน

เมื่อผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ได้รับการยืนยันการเติมเงินเพื่อรับแคชพอยท์จากระบบแล้วให้ถือว่าการเติมเงินนั้นมีผลสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนหรือขอคืนเงินได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ให้รวมถึงการยืนยันการเติมเงินโดยประมาทเลินเล่อ การยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีของผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ และการหยุดให้บริการเกมส์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวรในอนาคต โดยการบอกกล่าวให้ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ไม่ได้รับแคชพอยท์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ได้ทำรายการไว้ โปรดติดต่อ GGT พร้อมแสดงหลักฐานการยืนยันการเติมเงินที่สมบูรณ์มายัง

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 19 ถนนปั้น
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
support@gravity.co.th


ข้อ 5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นโยบายการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ GGT ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว GGT จะมีการแจ้งรายละเอียดพร้อมวันที่และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก่อนวันดำเนินการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ GGT จะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

หากผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถยกเลิกการใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ การที่ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ใช้งานเกมและบริการของเราต่อไปให้ถือเสมือนว่าผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์นั้นยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงโดยปริยาย


ข้อ 6. ภาษา

นโยบายการชำระเงินฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทยมีไว้สำหรับลงทะเบียนเล่นเกมส์เพื่อทำความเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งระหว่างคำแปลไทยและต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้นำความตามต้นฉบับภาษาอังกฤษมาใช้บังคับ

หากผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์อ่านและเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และประสงค์จะดำเนินการเติมแคชพอยท์ โปรดกดปุ่ม ‘ดำเนินการต่อ’ ด้านล่างนี้ เพื่อเลือกวิธีการเติมแคชพอยท์